Публічний договір Інфобайт

 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

01.01.2013р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфобайт», надалі за текстом «Оператор», що діє на підставі Статуту, відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України № 397 від 09.08.2012 р. внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій (№ 2721), керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005 р., ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публікує даний Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

1. ПРЕДМЕТ І ЦІЛЬ ДОГОВОРУ

1.1 Оператор надає Абоненту Послуги цілодобового доступу до Інформаційної кабельної мережі (Мережі Інфобайт), надалі за текстом – «Послуги».

Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках даного Договору, їх характеристика й вартість визначені в Прейскурантах Оператора (Додаток 1), який є невід’ємною частиною даного Договору.

З Прейскурантом можна ознайомитись на сайті Оператора http://infobyte.com.ua .

1.2 Абонент користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у Розділі 4 цього Договору.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

2.1 Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації та сплати Послуг. Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефоном: +38(098)600-1000, на сайті http://www.infobyte.com.ua або в уповноважених представників Оператора. З моменту здійснення процедури реєстрації фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації/перереєстрації.

2.2 Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Оператора. Таким чином усі договори, укладені до 31.12.2012 року вважаються розірваними. З моменту оплати Послуг Оператору фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.

Датою укладання даного Договору у цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

2.3 Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі в тексті Договору «Абонент».

2.4 Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Оператор зобов’язується:

3.1.1 Якісно надавати Абоненту оплачені ним Послуги відповідно до умов даного Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України.

3.1.2 Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосується виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абоненту Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, мережеві реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість знайомитись зі станом свого Особового рахунку в Особистому мережевому кабінеті.

3.1.3 Надавати Абоненту Послуги безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які спричинили неможливість надання Послуг (розділ 7 цього Договору), у т.ч. актів, рішень державних органів.

3.1.4 Своєчасно зараховувати грошові кошти, внесені на Особовий рахунок.

3.1.5 Надавати консультації Абоненту з усіх питань, що стосуються надання Послуг.

3.1.6 Не розголошувати відомості про Абонента, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

3.1.7 Усувати несправності, що перешкоджають користуванню Послугами, у строки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

3.2 Абонент зобов’язується:

3.2.1 Виконувати вимоги цього Договору та Додатків до нього.

3.2.2 Після реєстрації та отримання аутентифікаційних даних зареєструватись в Особистому мережевому кабінеті та вказати Особисті дані (реквізити).

3.2.3 Надати згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.2.4 Користуватися наданими Оператором Послугами в суворій відповідності з умовами даного Договору.

3.2.5 Вчасно знайомитись зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що публікується для Абонентів у будь-якому зручному джерелі: на сайті Оператора http://www.infobyte.com.ua, або в Представників Оператора. Абонент не має право пред’являти Оператору претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що публікується для нього.

3.2.6 Вчасно, шляхом внесення платежів, сплачувати необхідні для Абонента Послуги відповідно до умов, викладених в Розділі 4 даного Договору.

3.2.7 Якщо Абонент не замовив тимчасове припинення Послуг до першого числа місяця, а також не сплатив за Послуги, йому необхідно оплатити місячну вартість обслуговування лінії.

3.2.8 Не підключати без погодження з Оператором додаткові пристрої до Мережі Оператора.

3.2.9 Приймати усі необхідні міри, спрямовані на забезпечення цілісності й схоронності абонентської ділянки Мережі (ділянка Мережі, що йде від Абонента до розподільчої коробки-порту), а у випадку її пошкодження – зробити ремонт за власний рахунок виключно за допомогою представників (робітників) Оператора.

3.2.10 Не виконувати своїми силами та не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки Мережі.

3.2.11 Повідомляти про ушкодження в Мережі Оператора за телефоном: +38 (098) 600-1000.

3.2.12 При здійсненні будь-яких дій, пов’язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов’язково вказувати персональний логін.

3.2.13 Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Оператором за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.

3.2.14 У разі необхідності (на вимогу представника Оператора), у день надання доступу до Послуг підписати документи, що підтверджують надання Послуг. При цьому будь-яка особа, що надала представникам Оператора доступ у приміщення до місця розміщення Устаткування Абонента й підписала необхідні документи, вважається уповноваженим на це Абонентом при відсутності спеціальної письмової довіреності.

3.2.15 Забезпечувати доступ фахівців Оператора у приміщення до місця розміщення Устаткування Абонента і Оператора для проведення робіт з підключення до Послуг, а також у разі проведення планових або ремонтних робіт.

3.2.16 Надавати спеціалісту Оператора інформацію про місця кріплення коробів або прокладки кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності перед Абонентом та третіми особами у разі порушення функціонування систем життєдіяльності та комунікацій в приміщенні Абонента (попадання у труби, електропровід і тому подібне).

3.2.17 У разі зміни своєї MAC-адреси повідомити про це Оператору з метою реєстрації нових змін.

3.2.18 Негайно сповіщати Оператора про усі випадки перерв зв’язку.

3.2.19 Забезпечувати збереження Обладнання Оператора, встановленого в Абонента.

3.2.20 Самостійно сплачувати Послуги третіх осіб і/або сторонніх організацій (ЖЕК, ЖЕО і інші подібні служби), які сприяють отриманню Послуг.

3.2.21 Не змінювати налаштування Мереж (IP-адреса, MAC-адреса та інше).

3.2.22 Нести відповідальність за зміст інформації, що передана Абонентом через Мережу Інтернет.

3.2.23 Не використовувати ненормативну лексику у Мережі. Не поширювати за допомогою Послуг Оператора інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим або регламентованим правилам спілкування і суспільним моральним нормам поведінки.

3.2.24. Не використовувати Послуги Оператора з метою несанкціонованого доступу до комп’ютерів користувачів Мережі Інтернет, а також до комп’ютерів і обладнання Оператора.

3.2.25 Дотримуватися додаткових правил поведінки у Мережі, що описані на сайті http://www.infobyte.com.ua

3.3. Оператор має право:

3.3.1 Змінити склад, порядок, умови та ціни надання Послуг з обов’язковим повідомленням Абонента шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.5. даного Договору (сайт Оператора, Представники Оператора), не менш ніж за 10 (десять) днів до впровадження таких змін.

У випадку виникнення обставин, що не залежать від Оператора (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих Послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента. У цьому випадку Оператор зобов`язується поновити Послуги як можна швидше.

3.3.2 При проведенні робіт, пов’язаних з ремонтом і налаштуванням окремих вузлів Мережі, призупинити надання Послуг з обов’язковим повідомленням Абонента не менш чим за добу шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.5 цього Договору, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях – без попереднього повідомлення.

3.3.3. Припинити надання Послуг автоматично, якщо Абонент не сплатив необхідну суму до 1-го числа місяця, за який має бути внесена абонентська плата.

3.3.4 Розірвати даний Договір у порядку, викладеному у Розділі 5 цього Договору.

3.3.5 При виникненні вірусної активності на комп’ютері Абонента – відключити Абонента від Мережі та підключити лише після проведення необхідних профілактичних заходів, тобто видалення вірусної інформації з комп’ютера (ів) Абонента самим Абонентом або Оператором (відповідно до Додатку 1 даного Договору).

3.3.6 Направляти в адресу Абонента електронні повідомлення, пов’язані з наданням Послуг за Договором, а також повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Оператором різних акцій і заходів.

3.4. Абонент має право:

3.4.1 Розірвати даний Договір у порядку, викладеному у Розділі 5 цього Договору.

3.4.2 При узгодженні з Оператором змінити швидкість і тарифний план власного з’єднання. Швидкість і тарифний план можуть бути обрані тільки на наступний місяць, замовивши це до кінця поточного місяця.

3.4.3 На повторне надання Послуги після оплати заборгованості та робіт з повторного підключення до Мережі (Додаток 1 даного Договору).

3.4.4 Призупинити дію даного Договору на термін не менше одного місяця з обов’язковим письмовим повідомленням, що сприяє припиненню надання Послуги, до моменту подачі Абонентом письмової заяви про поновлення дії цього Договору.

3.4.5 Знати про місцезнаходження бази даних, отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних Абонента, інформацію про третіх осіб, яким передаються дані Абонента, а також пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення даної інформації будь-яким власником чи розпорядником цієї бази.

3.4.6 Переустановлювати самостійно програмне забезпечення для роботи з Мережею і переносити його на інші комп’ютери.

3.4.7 Абонент має право на перенесення точки підключення на іншу адресу за умови того, що нова адреса знаходиться у зоні покриття Мережі Оператора. У даному випадку Абонент здійснює доплату за перенесення точки підключення, розмір якої визначається відповідно до Прейскуранту (Додаток 1 даного Договору).

3.4.8 Відмовитися від розсилки у свою адресу повідомлень, пов’язаних з наданням Послуг Оператором за цим Договором, а також повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Оператором різних акцій і заходів, шляхом подання письмової заяви Оператору.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1 Повний перелік Послуг, надання яких можливо за даним Договором, та їх вартість визначені у діючому Прейскуранті Оператора, який є невід’ємною частиною цього Договору та знаходиться на сайті http://www.infobyte.com.ua.

4.2 Оплата Послуг Оператора здійснюється Абонентом завчасно, методом авансових платежів, які повинні виплачуватись до першого числа місяця, за який планується оплата.

4.3 Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Операторає моментом оплати та початку надання Послуг.

4.4 Особовий рахунок Абонента ведеться у гривнях.

4.5 Інформація про здійснені Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абонентові Послуг враховується на Особовому рахунку Абонента.

4.6 Абонент сплачує остаточну вартість підключення у момент налаштування його комп’ютера до Мережі на підставі отриманого від представника Оператора наряду на підключення.

4.7 Одержання Оператором платежу від Абонента відображається на його Особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Оператором Послуг.

4.8 Абонент зобов’язаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

4.9 Оператор може відмовити Абоненту у наданні Послуги у випадку наявності в Абонента заборгованості перед Оператором.

4.10 Абонент самостійно обирає Послуги у своєму мережевому профілі та визначає розмір передоплати для подальшої роботи у Мережі.

4.11 Перелік та опис способів здійснення платежів Абонентом наведені на сайті Оператора http://www.infobyte.com.ua

4.12 Безготівкові платежі Абонента враховуються на Особовому рахунку тільки після отримання виписки з банку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора.

4.13 При оплаті за допомогою платіжних Інтернет-карт платежі враховуються на Особовому рахунку відповідно до номіналів даних карт.

5. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1 Договір укладається на невизначений термін, набуває чинності з моменту його укладання Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.2 Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

5.3 Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Оператора за 15 (п’ятнадцять) днів до моменту його розірвання, з зазначенням причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Оператором (баланс Особового рахунка Абонента — не негативний).

5.4 Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Оператором за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.

5.5 Оператор може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менш чим за 10 (десять) днів до впровадження змін шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.5 даного Договору, або іншим доступним для Оператора способом. Використання й оплата Абонентом Послуг після опублікованого строку набрання змінами чинності є незаперечним фактом прийняття Абонентом усіх внесених Оператором змін (акцепт змін).

Датою прийняття усіх внесених Оператором змін у Договір є дата оплати Послуг, що була зроблена Абонентом після публікації Оператором змін у джерелах, зазначених у п. 3.2.5 даного Договору.

Абонент може розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Оператором відповідно до п. 5.3 зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Оператора про це за 10 (десять) днів до бажаної дати розірвання даного Договору.

5.6 Оператор має право відмовитись від виконання зобов’язань за цим Договором, не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв’язку з припиненням Договору, у випадках невиконання Абонентом умов цього Договору, використання Послуг для будь-яких незаконних цілей, а також отримання Послуги зв’язку незаконним способом.

У цьому випадку Абонент зобов’язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Оператору збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Оператором, здійснивши платежі на користь Оператора таким чином, щоб підсумковий баланс Особового рахунку Абонента став позитивним.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть майнову відповідальність згідно діючого законодавства України.

6.1 Оператор не несе відповідальності:

6.1.1 За зміст інформації, яка отримується, передається або зберігається Абонентом, а також за її якість, що була ним отримана.

6.1.2 За працездатність, доступ і якість роботи ресурсів локальної Мережі і Мережі Інтернет. Але Оператор повинен намагатися поліпшувати якість роботи таких ресурсів зі свого боку.

6.1.3 За будь-які пошкодження, які були спричинені Абонентові, внаслідок використання Мереж Інтернет, у тому числі втрату даних у результаті затримок, непостачання, помилкової адресації або переривання Послуг, викликаними помилками, халатністю або недоглядом Оператора.

6.1.4 За будь-який збиток Абонентові від несанкціонованого доступу до даних Абонента третіми особами на ділянках каналів зв’язку. Абонент самостійно встановлює зі свого боку захисні механізми і засоби для забезпечення безпеки власних даних від несанкціонованого доступу з локальної Мережі і Мережі Інтернет.

6.1.5 За будь-який збиток, нанесений Абонентові, у результаті дій нездоланної сили: затоплення, урагани, грози та інше.

6.1.6 За погіршення якості Послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Оператора.

6.1.7 За помилки і несправності програмного забезпечення Абонента, які можуть виникнути під час його роботи і доступу до Мережі Інтернет.

6.1.8 Перед третіми особами, якщо їм буде спричинений збиток, пов’язаний з використанням Послуг Оператора, що надаються Абонентові, як те: комп’ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів та інше.

6.1.9 Оператор не несе відповідальності за збитки, що були спричинені третім особам, при підключенні та наданні доступу до Мережі, якщо такі збитки були спричинені у зв’язку з тим, що представники Оператора не знали і не могли знати про можливості настання подій, що спричинили такі збитки, та/чи користувалися для виконання своїх зобов’язань за цим Договором інформацією, обладнанням тощо, які були надані представниками Абонента або Абонентом безпосередньо.

6.1.10 Представник та Оператор не несуть відповідальності перед Абонентом за шкоду, що була спричинена Абоненту третіми особами, за якість Послуги із доступу до Мережі Інтернет, якщо це залежить від третіх осіб та сторонніх організацій.

6.1.11 Невиконання Абонентом зобов’язань є підставою для розірвання Договору. Подібні дії не звільняють Абонента від сплати боргу.

6.2 Відповідальність Абонента

6.2.1 Абонент несе відповідальність за усі дії, зроблені під час користування Послугами, а також за їх наслідки.

6.2.2 Абонент несе відповідальність за будь-які (у тому числі несанкціоновані) дії третіх осіб, що мали місце при використанні аутентифікаційних даних Абонента, а також за їх наслідки.

6.2.3 Абонент несе відповідальність за збереження Обладнання Оператора, встановленого у квартирі Абонента чи іншому приміщенні, а також встановленого на вимогу Абонента у рамках надання Послуг.

6.2.4 У разі припинення дії цього Договору або припинення надання Абоненту окремих Послуг, які тягнуть за собою припинення користування Обладнанням, що встановлюється у приміщенні Абонента у рамках наданих Послуг, Абонент зобов’язаний повернути встановлене в його квартирі Обладнання у справному стані у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дати припинення дії цього Договору або припинення надання відповідної Послуги.

6.2.5 У разі пошкодження Обладнання Оператора або не повернення Обладнання у передбачений пунктом 6.2.4 термін, Абонент відшкодовує повну вартість даного Обладнання протягом 10 (десяти) днів після отримання відповідної вимоги Оператора або закінчення строку для повернення Устаткування. Оператор у зазначеному випадку має право списати вартість Устаткування з Особового рахунку Абонента для компенсації збитків Оператора.

6.2.6 Не надавати третім особам послуги, які отримує Споживач за цим Договором.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Оператора і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи наступне: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Оператора по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго, землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності Обладнання Оператор або неможливості якісного надання своїх Послуг.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1 Підписанням цього Договору Абонент надає дозвіл на використання приміщень загального користування, опірних конструкцій будинку, механічного, електричного та іншого обладнання за межами або всередині квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.

8.2 Оператор надає Абоненту у безкоштовне користування дисковий простір на своїх серверах для зберігання інформації та обміну файлів. Оператор не відповідає за якість і вміст інформації, записаної Абонентом на серверах.

8.3 У випадку виникнення не врегульованих претензій між Сторонами, кожна з Них може захищати свої порушені права у порядку, встановленому положеннями діючого законодавства України.

8.4 Оператор надає Послуги й виконує інші обов’язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.

8.5 Дії, пов’язані з реєстрацією/перереєстрацією Абонента, прийомом платежів від Абонента, консультаційно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до Особового рахунку, здійснюються безпосередньо Оператором або уповноваженими Представниками або Партнерами, що діють від імені Оператора на підставі відповідного Договору з Оператором.

8.6 Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Оператора за якість Послуг, додаткові Послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

8.7 Абонент надає згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Практика поводження Сторін даного Договору або практика надання подібних Послуг не можуть бути підставою для внесення змін у положення цього Договору.

8.8 Невиконання Оператором будь-якого пункту даного Договору не означає відмови від виконання цього пункту у подальшому.

8.9 Абонент особисто використовує Послуги, надані Оператором. Передача або надання Абонентом цих Послуг третім особам допускається винятково на підставі окремих письмових угод між Абонентом та Оператором, що є невід’ємними частинами цього Договору.

8.10 Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний із ініціативи кожної зі Сторін відповідно до Розділу 5 даного Договору.

8.11 Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються у суд відповідно до діючого законодавства України.

8.12 Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов’язані у 10 (десяти) денний строк повідомити про це один одного.

8.13 Інші умови прав та обов’язків між Представником та Оператором передбачаються партнерськими угодами та діючим законодавством.

9. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ТзОВ „Інфобайт”

Фактична адреса: 60200, Чернівецька обл.,

Сокирянський р-н, м.Сокиряни,

вул. Центральна 86

тел. (098) 600-1000

за ЄДРПОУ 38118325 МФО 356282

Р/р UA56 3562820000026005060795312

ЧФ „Приватбанк”

 Директор Галига Олег Романович

e-mail: office@infobyte.com.ua